06 - 1299 4945
Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

 1. PINK: Iedere keer dat PINK genoemd wordt zal PINK by Puck bedoeld worden. PINK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als PINK text & design 65344987
 2. Overeenkomst: de afspraak die je maakt met PINK. Deze zal schriftelijk vastgelegd moeten worden.
 3. AV: Algemene Voorwaarden, zoals je ze nu aan het lezen bent.
 4. Akkoord: akkoord geven kan mondeling, schriftelijk of via email. Alle drie deze methoden zijn bindend en rechtsgeldig.
 5. Projectopdracht: Overeenkomst over een specifiek project met een begin en eindpunt.
 6. Periodieke opdracht: Overeenkomst die blijft lopen, zonder specifiek eindpunt.

 

ARTIKEL 2. VAN  TOEPASSING OP

 1. Deze AV zijn van toepassing op alle diensten, offertes & Overeenkomsten die je aangaat met PINK.
 2. Door ja te zeggen tegen een offerte of opdracht verklaar je datje Akkoord bent met deze AV.
 3. Andere AV zijn niet van toepassing, tenzij dit nadrukkelijk is afgesproken en schriftelijk is bevestigd door beide partijen.
 4. Als enig onderdeel van deze AV niet geldig blijkt te zijn, zullen de overige onderdelen gewoon van kracht blijven.
 5. Akkoord geven maakt je ook aansprakelijk, ook al heb je niet de beslissingsbevoegdheid. De aansprakelijkheid voor het nakomen van de afspraak gaat dan over op jou i.p.v. het bedrijf waarvoor je zegt te tekenen.

 

ARTIKEL 3. JE RECHTEN & PLICHTEN

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd een volledig aanleveren van de afgesproken onderdelen. Vertraging hierin zorgt voor vertraging in de oplevering van het project.
 2. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven om vertraging te voorkomen.
 3. In de footer van je website staat een verwijzing naar PINK. Deze moet blijven staan zolang een ontwerp zoals gemaakt door PINK voor minimaal 50% zichtbaar intact is.
 4. PINK mag een afbeelding van het gemaakte product en verwijzing naar je website ter promotie gebruiken voor het eigen portfolio.
 5. Bij het aangaan van een overeenkomst hoort een betalingsverplichting. Als je deze niet nakomt kan dat gevolgen hebben (zie 4.7). Deze gevolgen heffen je verplichting tot betaling niet op.

 

ARTIKEL 4. RECHTEN & PLICHTEN PINK

 1. PINK moet er alles aan doen om aan je wensen tegemoet te komen, binnen de afgesproken revisierondes.
 2. Bij oplevering van de website, en na de nazorg is de website volledig geupdate.
 3. PINK is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij je een servicepakket hebt afgenomen.
 4. PINK is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website.
 5. PINK heeft het recht om bepaalde taken uit te besteden aan derden, kosten en verantwoordelijkheid zijn dan voor PINK.
 6. PINK kan een overeenkomst eenzijdig beëindigen als jij je niet aan de gesloten overeenkomst en deze AV houdt.
 7. PINK heeft het recht om een geleverd product tijdelijk uit de lucht te halen als jij je verplichtingen zoals overeengekomen niet nakomt. Als deze intentie bestaat breng ik je wel eerst op de hoogte. Betalingsverplichting blijft.

 

ARTIKEL 5. DIVERSE BEPALINGEN

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Mocht er onvrede ontstaan over een overeenkomst, waar we niet onderling uit kunnen komen, dan wordt de overeenkomst en het geschil voorgelegd bij de rechtbank van Zuid-Oost Brabant.
 3. PINK kan deze AV op elk moment aanpassen, zonder je hiervan op de hoogte te stellen. Mocht er een onderdeel aangepast worden dan wel van invloed is op een lopende opdracht dan mag je de overeenkomst annuleren, binnen 14 dagen na kennisgeving van de vernieuwde AV. De oude AV blijven dan van kracht tot moment van beëindiging van de overeenkomst
 4. PINK kan geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik stellen indien dat nodig is voor onderhoudswerkzaamheden. Een product of dienst mag in zo’n geval niet langer dan 12 uur buiten gebruik zijn.

 

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Beide partijen kunnen beslissen om deze niet te accepteren.
 2. Offertes uitgegeven door PINK zijn 6 weken geldig, tenzij anders aangegeven.
 3. Een Offerte wordt een Overeenkomst op het moment dat je akkoord geeft. Dit kan dmv een handtekening op de offerte, of door akkoord te geven via de mail.
 4. Na een akkoord wordt een bevestiging gestuurd door PINK.
 5. Wijzigingen aan een Overeenkomst moeten schriftelijk worden bevestigd door beide partijen.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

ARTIKEL 7. PRIJZEN, FACTUREN EN BETALINGEN

 1. Projectopdrachten kunnen gedurende een project niet zomaar in prijs veranderen. Meerwerk is echter mogelijk, zodra er meerwerk bij komt wordt dit eerst aangegeven door PINK en moet hiervoor akkoord gegeven worden.
 2. Bij prijsverhoging van een periodieke opdracht wordt deze minimaal 3 maanden van te voren kenbaar gemaakt.
 3. Aanbetaling is 50% van de website kosten exclusief accessoires en meerwerk.
 4. De opdracht wordt pas ingepland na ontvangst aanbetaling.
 5. De aanbetaling wordt niet terugbetaald bij het annuleren van de opdracht.
 6. Resterende 50% + accessoires en meerwerk wordt gefactureerd na verwerking van de opmerkingen laatste revisieronde.
 7. De website wordt opgeleverd binnen 1 week na ontvangst eindbetaling.
 8. De nazorg van de website is 1 maand. Hierna wordt de website als volledig beschouwd en zijn wijzigingen niet meer kosteloos uit te voeren.
 9. Niet betalen betekent geen website online.
 10. Domeinen en hosting worden 2 maanden voor vervaldatum gefactureerd. Bij niet (op tijd) betalen van de factuur worden domein & hosting geannuleerd.
 11. Extra kosten die gemaakt worden door te laat betalen van domein en/of webhosting zijn voor jouw rekening.
 12. Facturen moeten binnen 14 dagen betaald worden.
 13. Facturen moeten betaald worden in de gefactureerde munteenheid.
 14. Bezwaar tegen het bedrag van de factuur is geen reden om niet te betalen.
 15. Als je niet op tijd betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 45,-.
 16. Als je na aanmaning nog niet betaalt wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Extra gemaakte kosten zijn dan voor jou.
 17. Verrekening van de factuur met een eventuele openstaande vordering op PINK is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 8. PERIODIEKE OPDRACHTEN

Service Pakketten:

 1. Afname van een service pakket is minimaal 6 maanden. Dit wordt automatisch en stilzwijgend verlengt met 3 maanden.
 2. Er is een opzegtermijn van 1 maand.
 3. PINK zal zorgen voor herstel van de website indien er een hack is geweest. Eventuele kosten hiervoor zijn voor PINK.
 4. Alle wijzigingen worden 1x per maand uitgevoerd.
 5. Serviceminuten kunnen worden opgespaard voor 6 maanden op ze op een later moment in te zetten. Maximum termijn is 6 maanden.
 6. Grotere wijzigingen zullen worden gefactureerd in tijdsblokken van 15 minuten.

  

ARTIKEL 9. WEBHOSTING & DOMEINEN

 1. Webhosting neem je af voor 1 jaar.
 2. Facturering is 2 maanden voor vervaldatum, zie 7.10
 3. Opzeggen van hosting is minimaal 2 maand voor einddatum.
 4. Tussentijdse opzegging betekend geen terugbetaling van de resterende termijn.
 5. Eventuele gratis webhosting begint na registratie van de domeinnaam.
 6. Hosting is exclusief domeinnaam.
 7. PINK heeft de hosting onder een reseller bij Justhost lopen, als dit wijzigt wordt je minimaal 3 maanden vooraf ingelicht.
 8. Domeinnamen staan onder reseller bij Justhost. Je bent zelf eigenaar van het domein en deze zal, na betaling eindfactuur ook overgeschreven worden op jouw naam.
 9. PINK is niet verantwoordelijk voor verlies dat geleden wordt tijdens een verhuizing of het instellen van een domeinnaam
 10. Als je een verkeerde domeinnaam bestelt (spelfouten, naamfouten e.d.), worden gemaakte kosten niet terugbetaald.
 11. PINK is niet verantwoordelijk voor het verlies van je recht op een domeinnaam als deze te laat wordt aangevraagd of betaald.
 12. Een domeinnaam waarvoor niet op tijd betaald wordt, kan door PINK op eigen naam gezet worden.
 13. Als je website uit zijn hosting groeit zal PINK dit aangeven. Als je geen actie onderneemt om de hosting aan te passen kan de website tijdelijk uit de lucht gehaald worden , zodra de grenzen overschreden zijn.
 14. Mocht je website gehackt zijn of besmet zijn met een virus kan en mag PINK de website apart zetten ter beveiliging van de overige serverruimte. Hierover wordt je direct ingelicht door PINK.
 15. Alle emails worden op de server gescand op SPAM en virussen. Mocht het erop lijken dat een bericht een virus bevat dan zal de server het bericht verwijderen zonder je hierover te vertellen.
 16. Als je de hosting beëindigd zonder verzoek tot verhuizing naar een andere host wordt de account verwijderd met al je inhoud.

 

ARTIKEL 10. MEERWERK

 1. Meerwerk is al het werk dat niet binnen de oorspronkelijke overeenkomst valt.
 2. Dit wordt gefactureerd bovenop de bestaande 50% + accessoires zoals akkoord van Offerte.
 3. Tenzij anders overeengekomen kost meerwerk het geldende uurtarief.
 4. Extra pagina’s, revisies of toegevoegde functionaliteiten vallen onder meerwerk.
 5. Aanschaf van afbeeldingen uit de beeldbank valt onder meerwerk.
 6. Na het akkoord gaan met een onderdeel van het ontwerpproces kan je geen veranderingen meer aanbrengen. Mocht dit toch nodig zijn dan wordt dit berekend als meerwerk.

 

ARTIKEL 11. LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Een leverdatum wordt afgesproken in de overeenkomst. Extra meerwerk, te late betaling of het te laat aanleveren van materialen hebben invloed op de afgesproken leverdatum. Voor iedere dag vertraging moet je 2 extra dagen bij de leverdatum optellen. Dit vanwege het strak inplannen van werkzaamheden door PINK.
 2. Na oplevering wordt het geleverde product jouw verantwoordelijkheid.
 3. Korte overschrijding van de levertijd is geen wanprestatie en houdt alle overige verplichtingen in stand.
 4. Er is pas sprake van een wanprestatie bij de overtreding dat er later dan 1 maand na de leverdatum + extra tijd vanwege uitstel nog niet is opgeleverd, waarbij geen reden wordt gegeven.
 5. Wordt er een duidelijke reden gespecificeerd voor het overschrijden van de leverdatum, kan er nooit sprake zijn van wanprestatie
 6. Oplevering is binnen 7 dagen na ontvangst eindbetaling.

 

ARTIKEL 12. EIGENDOM

 1. PINK houd auteursrecht van een ontwerp voor zover dit zichtbaar blijft voor tenminste 50%.
 2. Op ieder gemaakt product komt een vermelding te staan naar PINK, waarmee het creatieve eigendom wordt beschermd. Zie ook 3.3.
 3. Van 12.2 kan alleen afgeweken worden als dit schiftelijk afgesproken wordt en bevestigd is door 2 partijen.
 4. De door PINK ontwikkelde scripts, thema’s en programma’s blijven intellectueel & creactief eigendom van PINK en mogen niet op een later moment gebruikt worden door een andere ontwikkelaar.
 5. Je krijgt een exclusief en niet-overdraagbaar recht op het eigendom van PINK met betrekking tot een product.
 6. Aangeleverde onderdelen worden door PINK niet onderzocht op eigendomsrechten. Jij hebt de plicht het intellectuele eigendom van derden respecteren, PINK accepteert in deze gevallen geen verantwoordelijkheid voor misbruik van eigendom van derden.
 7. Alle door PINK ontwikkelde projecten en producten kunnen door PINK voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is bevestigd door ons beiden.

 

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Met uitzondering van opzet en/of bewezen grove schuld is PINK niet aansprakelijk voor gevolg-, bedrijfs- en/of overige indrecte schade.
 2. Aansprakelijkheid blijft beperkt tot al het gefactureerde voor een specifieke opdrachtgever in de laatste 12 maanden.
 3. PINK is niet aansprakelijk voor schade, als zij is uitgegaan van verkeerde of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens zoals jij die verstrekt.
 4. PINK maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. PINK is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen op de servers, domeinnaamregistrant of anderen waarop PINK geen invloed kan uitoefenen.
 5. PINK is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden uiteraard na kennisgeving door haar doorgevoerd.
 6. PINK is niet aansprakelijk voor fouten van derden, die de diensten van PINK aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 7. PINK maakt voor haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Na oplevering is zij niet verantwoordelijk voor correct functioneren van de opgeleverde diensten na het aanbrengen van eigen wijzigingen.
 8. Het internet is steeds aan het verbeteren en veranderen, waardoor ontwikkelaars van de software of diensten (zoals gebruikt door PINK) het nodig vind wijzigingen in hun software of diensten aan te brengen (updates). Gevolgen van deze wijzigingen vallen na de nazorgfase altijd buiten de verantwoordelijkheid van PINK.

 

ARTIKEL 14. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. In geval van overmacht kan PINK de overeenkomst ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden opschorten. Hiervoor is geen rechtelijke toestemming nodig en het geeft nooit recht op schadeloosstelling.
 2. Overmacht is: elke vreemde oorzaak, die niet aan PINK kan worden toegerekend, die het nakomen van de overeenkomst belemmert. In die mate dat niet redelijk is om te verwachten dat PINK een overeenkomst nakomt.

  

ARTIKEL 15. PRIVACY BEPALINGEN

 1. Je persoonsgegevens worden door PINK gebruikt voor de eigen administratie, de nieuwsbrief en voor uitvoering van de werkzaamheden. Deze zullen niet aan derden worden gegeven tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gevraagd en gegeven.
 2. Je persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven jouw eigendom. Deze worden niet voor andere projecten gebruikt.

Laatste wijziging 25-FEB-2019